چگونه روی فایل یا قسمتی از سایت رمز ورود بگذاریم؟

رمز عبور گذاشتن روی فایل

  • .htpasswd را بالای root قرار دهید در این صورت بازدید کنندگان نمیتوانند به آن دسترسی داشته باشند
  • user name و password را داخل فایل .htpasswd وارد کنید به این صورت john:n5MfEoHOIQkKg
  • کد زیر را در htaccess وارد کنید. به جای test آدرس فایل را وارد کنید
  • <FilesMatch “file.html”>
   AuthName “Member Only”
   AuthType Basic
   AuthUserFile /home/cpanelusername/.htpasswd
   require valid-user/home/cpanelusername/public_html/test/file.html is protected
   /home/cpanelusername/public_html/test/index.html and all others are NOT protected

با وارد کردن کد زیر میتوانید تعداد بیش از یک فایل را رمز گذاری کنید
<FilesMatch “*.html”>
<FilesMatch “file.*”>
<FilesMatch “*.*”>

 

چت ارجان هاست
ارسال به واتس اپ